Tarihsel Süreçte Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi

Tarihsel Süreçte Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi

tarim

İnsanın varoluşundan günümüze kadar çeşitli geçim kaynaklarının varlığı, toplumsal yapının farklılaşmasında etkili olmuştur. İnsanlar yaşamlarını kolaylaştırmak için önce hayvan gücünü, sonra buharı, daha sonrada elektriği kullanmaya başlamışlardır.

MS 11 ve 12.yüzyılda tarım ve hayvancılık önemini korumakla beraber ticaret de çok önemliydi. Ticaretin gelişmesiyle ülkeleri ekonomik anlamda birbirine bağlayan yollar oluşmaya başladı.

Hititler Döneminde var olan yollar, Roma Döneminde geliştirildi ve yeni yollar yapıldı. Ticaret, devletler için önemli bir gelir kaynağı oldu. Ticaret yolları uzundu ve tam güvenli değildi. Bu yüzden Selçuklular Döneminde ticaret kervanlarının rahatlığı için kervansaraylar yaptırıldı. Osmanlılar da aynı amaçla hanları inşa etmişlerdi. İpek Yolu, Asya ve Avrupa arasındaki toplumsal değişim ve etkileşim açısından önemli bir yere sahip olmuştu.

1500’lü yıllarda, toplumlar arası ticaretin gelişmesiyle ülkeler arasında ekonomik ilişkiler de gelişmeye başlamıştı. Ticaretin denizaşırı ülkelerle yaygınlaşması, özellikle Avrupa açısından önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştı.

Ekonomik yaşam, Batı Avrupa’da buhar makinesinin icadı ile değişmeye başlamıştı. Sanayi Devrimi’nden önce ekonomik hayata kırsal bölgelerde yaşayanlar yön vermişti. Bu dönemde insanlar için sahip oldukları toprağın ve yaşadıkları yerlerin büyüklüğü önemli bir güç kaynağıydı.

17. yüzyılda başlayan hızlı bilimsel gelişmeler tarım ve ticaret gelirlerini arttırmış, böylece Sanayi Devrimi’nin temelleri atılmıştır. Sanayi Devrimi’yle toplumların yaşamlarında, köklü değişiklikler olmuş, üretim ve ulaştırma araçlarında da büyük gelişmeler meydana gelmiştir. Dünya hızla yayılan bir makineleşmeye yönelmiş, nüfus daha hızlı artmaya başlamıştır.

Teknoloji alanındaki gelişmeler üretimi artırırken insan gücüne olan gereksinimi azaltmıştır. Sanayi Devriminden sonra tarımda makineleşmeye geçilmesiyle topraktan elde edilen ürün miktarı artmıştır.

Bilgisayarın icadı, bilgi paylaşımında önemli bir adım olmuştur. Bilgisayarın ve İnternet’in en önemli özelliği, değişimlerden küçük bir grubun değil toplumun tamamının çok kısa sürede etkilenebilmesidir. Örneğin, Sanayi Devrimi’nin yaşandığı dönemlerde bir makinenin daha verimli çalışmasının sağlanması en çok o işletmeyi ya da o bölgeyi etkilemekteydi. Oysa bugün bilişim teknolojilerindeki küçük bir buluş tüm dünyayı inanılmaz hızda etkileyebilmektedir.

Birbirinden çok uzakta olan fabrikalar bir merkezden kolayca yönetilmeye başlanmıştır. Hatta bilgisayar sayesinde bazı işlerde evler, ofis gibi kullanılmaktadır.

Tarımda yakın zamana kadar ağırlıklı olarak klasik bitki ıslahı yöntemleri kullanılmıştır. Yirminci yüzyılın sonlarında biyoloji alanında önemli gelişmeler olmuş ve bu gelişmeler, insanoğlunun tarım­sal ürün ihtiyacının karşılanmasına da yansımıştır.

Son yıllarda, biyoteknoloji ile gen aktarımı yapı­larak hastalıklara daha dayanıklı ürünler elde edil­mektedir. Biyoteknolojinin temel amaçları arasın­da yeni çeşit geliştirmek ve mevcutlarda genetik çeşitlilik oluşturmak da sayılabilir.

Günümüzde kaybolmakta olan türlerin korun­masında, çoğaltılması zor olan türlerin üretiminde, çeşitli doku kültürü yöntemleri uygulanmaktadır.

Biyoteknolojinin dünyadaki tarımsal gıda ihti­yaçlarını karşılamada etkili bir yöntem olduğu savunulsa da bunun insan sağlığını tehdit ettiğini ileri süren görüşler de mevcuttur. Buna rağmen hızla artan dünya nüfusunun ihtiyacını karşılamak için, tohum geliştirmede kullanılan bu teknik şimdilik vazgeçilmez olarak görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir