Coğrafya 12 Türkiye’nin Coğrafi Bölgelerinin Oluşturulma Gerekçeleri ve Coğrafi Bölgeleri Oluşturan Faktörler Konusu Test Soruları

Coğrafya 12 Türkiye’nin Coğrafi Bölgelerinin Oluşturulma Gerekçeleri ve Coğrafi Bölgeleri Oluşturan Faktörler Konusu Test Soruları

 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’deki coğrafi bölgelerin sınırlarının tespit edilmesinde yararlanılan kriterlerden biri değildir?

A) İklim

B) Yer şekilleri

C) Boylam değerleri

D) Nüfus ve yerleşme

E) Ekonomik faaliyetler

 1. Coğrafi bölgelerin özelliklerini doğrudan veya dolaylı olarak belirleyen faktörlerden biri de yeryüzü şekilleridir.

Aşağıdaki coğrafi bölgelerin hangilerinde, dağların uzanışları ve özellikleri birbirine daha çok benzer?

A) Akdeniz – Karadeniz

B) Marmara – Doğu Anadolu

C) Güneydoğu Anadolu – Ege

D) İç Anadolu – Doğu Anadolu

E) Karadeniz – Güneydoğu Anadolu

 1. Türkiye, 1941 yılındaki Türk Coğrafya Kongresi’nde yedi coğrafi bölgeye ayrılmıştır.

Coğrafi bölgelerin belirlenmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?

A) İklim özellikleri

B) Yer şekilleri

C) Ekonomik özellikler

D) Nüfus özellikleri

E) Coğrafi koordinatlar

 1. Türkiye’de, coğrafi bölgelere isim verilirken, aşağıdakilerden hangisi önceliklegöz önüne alınmıştır?

A) Özel konumu

B) Jeopolitik konumu

C) Matematik konumu

D) Denizlere göre konumu

E) Yer şekilleri özellikleri ve iklimi

 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türk Coğrafya Kurumu’nun amacı ve görevleri arasında gösterilemez?

A) Türkiye’nin coğrafi değerlerini tespit etmek

B) Türkiye’nin ilmi metotlarla coğrafyasını incelemek

C) Coğrafya ve diğer bilimlerin gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak

D) Yıl içinde sıcaklık, basınç, yağış gibi meteorolojik verileri kaydetmek

E) Coğrafya ile ilgili milletlerarası bilimsel çalışma ve yayınları izlemek

 1. Coğrafi bölgeler oluşturulurken, Karadeniz Bölgesi’nin oluşturulmasında rol oynayan beşerî ve ekonomik faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Dağınık yerleşmelerin hâkim olması

B) Tarım ve balıkçılığın gelişmiş olması

C) Nüfusun kıyı şeridinde toplanmış olması

D) Taş kömürü ve bakır yataklarının zengin olması

E) Kıyı ile iç kesimler arasındaki kara ve demir yolu ulaşımının güçlükle yürütülmesi

 1. Aşağıdakilerden hangisi, İç Anadolu Bölge-si’ni Akdeniz Bölgesi’nden ayıran özellikler arasında gösterilemez?

A) Nüfus artış hızının fazla olması

B) Yer şekillerinin sade ve düz olması

C) Doğal bitki örtüsünün bozkır olması

D) Tarım ürünlerinin çeşidinin az olması

E) Anadolu’nun iç kısımlarında yer alması

 1. Ege Bölümü’nde yer alan Menteşe Yöresinin bölümün diğer yörelerinden ayrılmasında etkili olan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

A) Bitki örtüsü

B) İklim

C) Yer şekilleri

D) Tarım

E) Turizm

9.

I. Ege Bölgesi’nde kıyıya paralel uzanan orta yükseklikteki dağlar ile bunlar arasında denize açılmayan geniş çöküntü ovaları yer alır.

II.İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da plato ve ovalar dar alan kaplar.

III. Karadeniz kıyıları boyunca Kuzey Anadolu Dağları, Akdeniz kıyıları boyunca Toros Dağları uzanır.

IV.Doğu Anadolu; yüksek dağları, çoğu yerde lav örtülerinden oluşan platoları ve ortalama 2000 metre yükseltisi ile diğer bölgelerden ayrılır.

Yukarıda, Türkiye’de coğrafi bölgelerin birbirinden ayrılmasında ölçüt olarak kullanılan yeryüzü şekillerinden hangileri, o bölge için yanlış verilmiştir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

 1. Bölgenin kendi sınırları içinde doğal, beşeri ve ekonomik özellikleri bakımından farklılıklar görülür. Bu farklılıklara bağlı olarak bölgelerimiz kendi içinde bölümlere ayrılır.

Buna göre, Marmara Bölgesi’nde yer alan Ergene Bölümü ile Yıldız Dağları Bölümü yer şekilleri bakımından karşılaştırıldığında;

I.Yıldız Dağları Bölümü dağlık ve engebelidir.

II.Ergene Bölümü’nde platolar geniş yer kaplar.

III. Ergene Bölümü düz alanlardan meydana gelir.

IV.Yıldız Dağları Bölümü’nde karstik erime şekilleri yaygındır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

 1. Nüfusun dağılışı, yoğunluğu, miktarı, ekonomik »faaliyetlerin çeşidi, dağılışı, ticaret özellikleri bölgelerin sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterlerdir.

Buna göre, Karadeniz Bölgesi’ni diğer bölgelerden ayıran beşerî ve ekonomik özellikler arasında aşağıdakilerden hangisigösterilemez?

A) Sanayi ve madenciliğin gelişmiş olması

B) Nüfusun kıyı şeridinde yoğunlaşmış olması

C) Kırsal alanlarda dağınık yerleşmelerin hakim olması

D) Balıkçılığın bölge halkının önemli gelir kaynaklarından biri olması

E) Kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım ve ticaretin fazla gelişmemesi

 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de coğrafi bölgeleri oluşturan doğal faktörler arasında gösterilemez?

A) Yeryüzü şekilleri

B) İklim

C) Ticaret

D) Bitki örtüsü

E) Coğrafi konum

13.

I. Bölgelerdeki yer altı kaynaklarını araştırıp, çıkarılmalarını sağlamak

II.Doğal bitki örtülerinin Türkiye genelindeki yayılış alanlarını tespit etmek

III. Yönetim işlerini kolaylaştırmak ve sorunların daha kolay çözülmesini sağlamak

IV.Bölge özelliklerini daha iyi analiz ederek ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmak

Yukarıdakilerden hangisi, Türkiye’de coğrafi bölgelerin oluşturulma gerekçeleri arasında gösterilebilir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

 1. Ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği coğrafi bölgelerin oluşturulmasında etkin rol oynar.

Buna göre, aşağıda verilen bölge ve bu bölgelerin ekonomisinde ön planda olan ekonomik faaliyetlerden hangisi yanlışeşleştirilmiştir?

A) Akdeniz – Tarım ve turizm

B) Marmara – Sanayi ve ticaret

C) Karadeniz – Tarım ve balıkçılık

D) Doğu Anadolu – Madencilik, enerji üretimi ve sanayi

E) İç Anadolu – Tahıl üretimi ve küçükbaş hayvancılık

 1. Coğrafi bölgeler tespit edilirken ülkemizin genel şekli, yeryüzünün hâkim çizgileri, arazisinin bünyesi, iklimi, bitki örtüsü gibi doğal faktörlerle beraber nüfusun dağılışı, ekonomik faaliyetlerin çeşidi gibi beşerî şartlar da göz önünde tutulmuştur.

Buna göre, Doğu Anadolu Bölgesi’nin coğrafi sınırları oluşturulurken, aşağıdakilerden hangisi göz önündebulundurulmamıştır?

A) Ortalama yükseltinin fazla olması

B) İklim koşullarının karasal özellik göstermesi

C) Tarım ve büyükbaş hayvancılığın gelişmiş olması

D) Dağların genel olarak doğu batı yönünde uzanış göstermesi

E) Kuzeyinde Kuzey Anadolu Dağları’nın, güneyinde Güneydoğu Torosların sınırlarının geçmesi

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-A 3-B 4-A 5-D 6-D 7-A 8-C 9-A 10-B 11-A 12-C 13-E 14-D 15-D

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir